Fundraising – Captació de Fons

A la captació de fons, “del molt de pocs al poc de molts”

En un entorn – no és possible ja negar l’evidència – de reducció dràstica de les aportacions de les Administracions i d’evolució al menys incerta de la de les Obres Socials és fonamental optimitzar els recursos de l’entitat per maximitzar la captació de fons privats (empreses i particulars) . Es pot preveure una nova etapa de  «competència» en la captació de recursos privats .

Des de «el Tercer» volem acompanyar-vos  – formant i donant suport a l’equip responsable o, fins i tot, gestionant directament – en la implementació del Pla de Captació de Recursos / «fundraising» de la vostra entitat, sigui quina sigui la vostra dimensió, àmbit d’actuació o experiència en aquest entorn.

Ho estem fent, per exemple. proporcionant  metodologies per a la captació de fons a petites i mitjanes entitats no lucratives (PIMENL) , desenvolupant projectes de  Fundraising Analític (captació de fons prenent com a base les dades disponibles i les del mercat potencial) , aportant tota la nostra experiència en màrqueting directe i multicanalitat o fent ús de tècniques i eines d’altres sectors per tal d’optimitzar la captació de clients per a la venda de productes i serveis, ubicació de punts de venda , etc.

objectius quantitatius, periodificats , ajustats | MÈTRIQUES | realimentació | multicanalitat | «moda» vs cost vs rendibilitat | anàlisis BBDD i història, «fundraising analític» | personalitzar missatge, canal, moment | mercat potencial | filosofia i tarannà | creativitat i innovació | tendències i estudis de mercat | mecenatge | justificació i ROI | serveis i productes “socials”, recursos propis